Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER - MOTOVARIO GROUP

Alle leveringer fra Motovario Group reguleres udelukkende af nedenstående salgsbetingelser, som udbredes til operatørerne også ved indføring af de fremstillede varer i katalogerne. Alle klausuler eller betingelser, som eventuelt er fastlagt af køberen, er ugyldige, hvis de er i modstrid med nedenstående betingelser og hvis de ikke er underskrevet af os. Hvis det ikke er udtrykkeligt angivet, henvises til gældende lov i Italien, også for varer solgt i udlandet.


TILBUD:

Tilbud er ikke bindende. Tilbuddet betragtes kun som accepteret mod vores skriftlige bekræftelse af ordren efter fastlæggelse af alle tekniske og salgsmæssige detaljer.
Anvisningerne i vores kataloger, brochurer og prislister er ikke bindende; vi forbeholder os retten til at foretage ændringer på vores produkter med henblik på forbedringer og de tilhørende prislister.


ORDRER:

Salgsaftalen betragtes som bindende for begge parter på datoen for udstedelse af vores ordrebekræftelse. Leverancen omfatter udelukkende de specificerede produkter og ydelser i vores ordrebekræftelse efter vores almindelige salgsbetingelser.


PRISER:

De aftalte priser er dem, som er angivet i ordrebekræftelserne. Priserne gælder for varer leveret ab vores fabrik, eksklusiv emballage og enhver anden omkostning, medmindre andet af aftalt. Motovario forbeholder sig retten til at ændre priserne ved levering i tilfælde af betydelige ændringer i arbejdskraft og/eller råvarer. Hvis prisændringen overstiger 5 %, har kunden ret til at annullere ordren.


LEVERINGSFRISTER:

Leveringsfristerne angivet på ordrebekræftelsen er kun vejledende og overholdes for så vidt muligt. Kunden har ikke ret til at kræve erstatning for eventuelle forsinkelser. Motovario Group friholdes fuldt ud for enhver pligt i forbindelse med leveringsfristerne i følgende tilfælde: a) Hvis køberen ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser. b) I tilfælde af force majeure eller hændelser, såsom: lockout, strejke eller ophør af arbejde, epidemi, krig, rekvisition, brand, oversvømmelse, arbejdsulykker, afbrydelse eller forsinkelser i forbindelse med transport. c) Hvis køber ikke inden for rimelig tid giver de nødvendige oplysninger for udførelse af leverancen og/eller materialerne, som skal gives til sælger.


LEVERANCER:

Leverancen betragtes som gennemført med mundtlig eller skriftlig kommunikation om, at varerne kan afhentes af køber, eller ved levering til fragtfører. Efter gennemført levering overgår alle risici for det solgte materiale til køber. Leverancen gennemføres altid for købers regning og risiko med det transportmiddel, der skønnes mest egnet, såfremt der ikke er givet særlig instruks desangående. Bortkomst, forsinkelser og beskadigelse af varer under levering kan ikke pålægges Motovario Group. Ved levering med vores lastbiler leveres varer pr. efterkrav bedst muligt og under købers fulde ansvar.
Ved forsinket afhentning af varer, som er klar til levering, af enhver årsag, som ikke afhænger af os, kan Motovario Group - otte dage efter meddelelse om, at varerne er klar - få varerne emballeret, transporteret og opmagasineret på købers regning og udstede faktura for salg af materialet.


BETALINGER:

Betaling skal ske ved Motovario Group's bopæl og i henhold til de aftalte betingelser. I tilfælde af forsinket betaling forbeholder Motovario Group sig retten til at opkræve renter på 4% over referencesatsen EURIBOR 3 måneder. 

Manglende eller forsinket betaling giver Motovario Group ret til øjeblikkeligt at suspendere leverancer af andet materiale, samt annullere ordrer, uden at køber har krav på årsag eller forklaring. 
Klager eller krav af enhver art berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling. Eventuelle forskud er altid uforrentede.
Alle betalinger skal uden undtagelse udføres af køber ved bankoverførsler til samme konto hos Motovario Group, som står som kreditor, og/eller således at der sikres en fuldstændig sporbarhed af disse, i overensstemmelse med lovgivningen, med særlig angivelse af fakturaens identitet og kontrakten, hvor der refereres til udstederen. 
I tilfælde af at nogle betalinger, der alle altid og udelukkende skal gennemføres ved hjælp af bankoverførsler, skal udføres af en anden virksomhed, end den aktuelle entreprenør, er det den aktuelle entreprenørs ansvar at informere Motovario Group skriftligt om dette, sammen med den anden virksomheds data, (firmanavn, hjemsted, skattelovgivning, navne, personlige detaljer og bopæl adresser på direktører og aktionærer), samt ligeledes opdatere forretningsprofilen ved levering, kontonummeret, hvorfra betalingen vil blive udført, sporbarheden af betalingen fra nævnte virksomhed, en angivelse af de fakturaer, som vil blive betalt, samt kontrakten i lyset af hvilke fakturaerne er udstedt , samt den udtrykkelige begrundelse og juridiske argumentation, der ligger til grund for en sådan anmodning , med eventuelle spørgsmål vedrørende de juridiske og forretningsmæssige forhold mellem selskabet og den, der vil gennemføre den nødvendige betaling på den baggrund, at Motovario Group, uanset eventuelle forskelle i vurderingerne, vil du stadig berettiget til ikke accepterer betaling fra selskaber, der er forskellige fra den oprindelige entreprenør, uden at pådrage restancer kreditor i henhold til artikel. 1206 c.c..
Det er udtrykkeligt aftalt, og også i henhold til og ved virkningen af kunst. 1456 c.c., at manglende overholdelse af ovenstående underpunkt (Artikel 1, N.1.1 og N.1.2) resulterer i opsigelse af nærværende kontrakt

- uanset at eventuel forudgående vurdering af kontraktbruddets karakter allerede er foretaget af parterne og til vigtigheden af fiasko

-ingen grund til at anse enhver form for formel varsel og uden at det berører enhver handling og ansvar for samtlige skader


EMBALLAGE:

Såfremt andet ikke er aftalt, pakker vi varerne i emballage, hvis det er nødvendigt, på bedst mulig vis og for købers regning, idet vi fralægger os ethvert ansvar i forbindelse hermed.


REKLAMATIONER:

Alle reklamationer eller anfægtelser fra købers side vedrørende de leverede produkter skal meddeles sælger skriftligt og inden 8 dage efter modtagelse af varerne.


GARANTI:

Motovario Group yder to års garanti fra leveringsdatoen for solgte produkter, idet der tages højde for, at de er i brug maks. to arbejdsturnusser om dagen. (16 timer om dagen).

Garantien er begrænset til reparation eller udskiftning ab vores fabrik af defekte dele pga. materiale- eller bearbejdningsfejl.
De udskiftede dele forbliver vores ejendom. Enhver anden erstatning udelukkes, og der kan ikke reklameres over direkte og/eller indirekte skader af enhver art, heller ikke hvis det købte produkt ikke har kunnet anvendes midlertidigt. 
Garantien omfatter ikke materialer og dele, der er genstand for slitage (såsom tætningsringe eller tab af smøremidler pga. deres normale nedbrydelse).
Garantien bortfalder for produkter, der ikke anvendes iht. fabrikantens anvisninger, eller som ændres, repareres eller afmonteres, også delvist, eller opbevares, installeres, smøres eller vedligeholdes på forkert vis. Garantien omfatter ikke skader, defekter eller fejl forårsaget af eksterne komponenter (såsom fx led, drev, skiver, motorer af andet mærke end Motovario osv.), eller pga. forkert montering af samme.
Kontrol af kompatibilitet i anvendelsen og korrekte mekaniske samlinger og elektriske forbindelser i forhold til egenskaberne for produkterne fra Motovario, som det fremgår af fabrikantens kataloger, er udelukkende købers opgave og ansvar.


ANSVAR FOR SKADER:

Motovario Groups ansvar er udelukkende begrænset til ovennævnte forpligtelser, og der indgås klar aftale om, at vi ikke påtager os noget ansvar for skader forårsaget af ulykker af nogen art, som måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af de solgte produkter, om de betragtes som fejlbehæftede eller ej, også i tilfælde, hvor valget af anvendelse er blevet anbefalet af personale fra Motovario Groups salgsorganisation. I anvendelsen af gearmotorer eller variatorer skal brugeren under eget ansvar arbejde med stor forsigtighed og sørge for at installere de påkrævede sikkerhedsanordninger iht. gældende direktiver, standarder og tekniske regler, og under alle omstændigheder som kan begrænse skader på personer og/eller genstande, hvis de eventuelt er fejlbehæftede.


OPFYLDELSESSTED OG VÆRNETING:

Opfyldelsesstedet er for begge parter leverandørens hjemsted. Værneting i forbindelse med tvister, der opstår som en direkte eller indirekte følge af aftaleforholdet - også i tilfælde af vekselprocesser eller manglende betaling af checks - er retten i MODENA, hvor sælger har hjemsted. Forholdet mellem parterne reguleres udelukkende af italiensk lov og FN's køberet (Wien konventionen) kan ikke gøres gældende.


OVERDRAGELSE AF EJENDOMSRETTEN:

I medfør af artikel 1523-1524 i den italienske civillov overgår ejendomsretten til de solgte varer først efter fuld betaling af den aftalte pris. Indtil køber har erlagt den fulde betaling er han således forpligtet til at opbevare de leverede varer med omhu.
Klausuler, der skal aftales specifikt:
1) tilbud;
2) ordrer;
3) priser;
4) leveringsfrister;
5) leverancer;
6) betaling;
7) emballage;
8) reklamationer;
9) garanti;
10) ansvar for skader;
11) opfyldelsessted og værneting;
12) overdragelse af ejendomsretten.


VIGTIGT!
De opdaterede oplysninger og informationer i dette tekniske katalog erstatter de tidligere udgaver, som skal betragtes som forældede. Alle tekniske specifikationer, dimensioner, vægtangivelser i dette katalog kan ændres uden varsel. Illustrationerne er ikke bindende. De nævnte oplysninger og informationer findes på websiden www.motovario.com; konsulter jævnligt den tilgængelige tekniske dokumentation på siden for altid at være opdateret med produktets specifikationer.

 

Download Files

  SALGSBETINGELSER

Kontakt os
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes